bank-background

Co w zamian za Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE)?

Ireneusz BąkWarto wiedzieć

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy wytłumaczyć czym był ten Bankowy Tytuł Egzekucyjny (w skrócie: BTE) – mówiąc najprościej, to instrument bankowy w walce z nierzetelnymi płatnikami. Został wprowadzony w 1998 r. Na podstawie BTE banki mogły w bardzo łatwy sposób windykować przeterminowane długi. Dokument taki musiał podpisać każdy kredytobiorca. W sytuacji kiedy wystąpił dług i wyczerpała się procedura ostrzegania klienta o zaległości, bank zaglądał do dokumentacji kredytowej, sprawdzał czy klient wywiązuje się z zapisów umowy – jeśli nie, to rozpoczynał procedurę wystawiania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Sama procedura wystawienia BTE jest bardzo prosta, a mianowicie:

  1. bank wypowiada klientowi umowę kredytową
  2. wystawia BTE na określoną kwotę do zapłaty
  3. a następie występuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności czyli zatwierdzenie prawomocności długu

Należy wiedzieć, że sądy nie prowadziły żadnego postępowania ani analizy słuszności długu a jedynie weryfikowały czy na dokumencie BTE wszystko się zgadza od strony prawnej. Jeśli tak było, to bank mógł pójść do komornika, aby rozpoczął zajmowanie wynagrodzenia i majątku klienta. Niestety klient nie miał wielu możliwości na reakcję – mógł jedynie wszcząć sądową procedurę wstrzymującą egzekucję i żyć nadzieją, że zdąży przed komornikiem.

Ale to już było – co mamy obecnie?

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku oraz późniejszą zmianą do Prawa Bankowego (ustawa z dnia 25 września br.) banki nie będą mogły korzystać z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego wystawionego na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, gdyż takowe przestaje funkcjonować w obrocie prawnym.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną ? są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe, co do zasady, możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

Banki postawione w sytuacji braku możliwości korzystania z BTE wprowadzają zmiany w dokumentacji kredytowej. W zamian za BTE będą wymagały od klientów podpisania jednego z poniższych dokumentów:

1. oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, lub
2. weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej.

Pozwoli to bankom na dysponowanie narzędziem prawnym umożliwiającym uproszczone dochodzenie wierzytelności jak w przypadku BTE. Opis nowych form dochodzenia wierzytelności przez banki opiszemy w następnym artykule.

Zwracamy uwagę, aby zapoznać się szczegółowo z dokumentami, które otrzymują Państwo do podpisania lub skorzystać z pomocy eksperta finansowego, który dokładnie objaśni wszystkie dokumenty i wytłumaczy jakie wiążą się z tym prawa i obowiązki.

Udostępnij artykuł