Leasing - podstawowe informacje

Leasing – podstawowe informacje

Ireneusz BąkLeasing

Leasing jest jednym z najbardziej popularnych sposobów finansowania inwestycji na rynku polskim. Przy stosunkowo minimalnych formalnościach dokumentowych pozwala firmie na zainwestowanie w nowe środki transportu, maszyny, urządzenia, jak również kupno oprogramowania czy leasing nieruchomości.

Korzystając z leasingu:

? nie musisz gromadzić dużej ilości dokumentów
? czas akceptacji Twojego wniosku jest znacznie krótszy w porównaniu z czasem potrzebnym na przyznanie kredytu
? nie obniżasz swojej zdolności kredytowej, bez względu na liczbę i wartość leasingowanych przedmiotów
? nie ponosisz dodatkowych opłat z tytułu prowizji, jak ma to miejsce przy kredycie bankowym
? otrzymujesz duże korzyści podatkowe

Najbardziej popularne rodzaje leasingu:

? leasing operacyjny ? wyróżnia się tym, że Leasingobiorca w całości zalicza czynsze leasingowe oraz opłatę wstępną w koszty uzyskania przychodu. Natomiast Leasingodawca dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu. Właśnie amortyzacja ma znaczący wpływ na minimalny okres trwania umowy leasingowej. Ograniczenie to ma jednak zastosowanie tylko przy leasingu operacyjnego. Ustawa jasno precyzuje okres trwania umowy leasingu operacyjnego ? jest to co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Bazując na przykładzie najbardziej popularnego przedmiotu leasingu czyli na samochodach osobowych i dostawczych, które mają stawkę amortyzacji 20% ? standardowa amortyzacja trwałaby 5 lat. Stąd 40% normatywnego czasu amortyzacji daje nam minimalny okres leasingu operacyjnego w postaci 2 lat.

? leasing finansowy ? tym różni się od leasingu operacyjnego, że amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje Leasingobiorca. Natomiast kosztem uzyskania przychodu dla Leasingobiorcy jest tylko część odsetkowa raty leasingowej (podobnie jak w przypadku kredytów bankowych). Koszty związany z częścią kapitałową raty leasingowej rozliczany jest w ramach amortyzacji. Minimalny okres leasingu finansowego zazwyczaj oscyluje w okolicy 6 miesięcy a maksymalny to nawet 84 miesiące.

? leasing zwrotny ? jest szczególną odmianą leasingu. Jeżeli założymy, że przyszły Leasingobiorca sprzedaje firmie leasingowej składnik swojego majątku (np. samochód lub maszynę), a następnie zastrzega dla siebie prawo jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową ? to taką transakcję określa się mianem ?leasingu zwrotnego?. Należy pamiętać, że istotą leasingu zwrotnego jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący (Leasingodawca). Aczkolwiek w sensie ekonomicznym, nic się nie zmienia, ponieważ Leasingobiorca nadal korzysta z przedmiotu leasingu.

Szukasz idealnego leasingu?

Umów się na spotkanie z ekspertem w dogodnym czasie i miejscu.

Jakie zagadnienia możesz znaleźć w umowie leasingowej:

? OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu – określają zasady korzystania z przedmiotu leasingu.

? finansujący – to innymi słowy leasingodawca – czyli firma leasingowa, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania korzystającemu.

? korzystający – czyli leasingobiorca – to klient firmy leasingowej, który użytkuje przedmiot umowy leasingu.

dostawca – zbywca (dealer lub inny podmiot gospodarczy), od którego finansujący nabywa przedmiot leasingu.

przedmiot leasingu – może nim być praktycznie każda rzecz lub prawo majątkowe (przykładowo ruchomości, nieruchomości lub dobra inwestycyjne).

? podstawowy okres leasingu – czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa leasingu rozpoczynający się w dniu zawarcia tej umowy i trwający do ostatniego dnia miesiąca, za który zgodnie z harmonogramem spłat należna jest ostatnia rata leasingowa.

? opłata leasingowa – w szczególności opłatami leasingowymi są: opłata wstępna, prowizje, opłaty manipulacyjne, opłata administracyjna, opłata rejestracyjna, czynsze leasingowe czy opłata za ubezpieczenie. Jest to opłata wnoszona przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego. Opłata w całości stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Inaczej wygląda to w przypadku leasingu finansowego, gdzie opłata leasingowa jest spłatą wartości przedmiotu leasingu i nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

? opłata administracyjna – jednorazowa opłata należna Finansującemu z tytułu zawarcia i administrowania umową leasingu, której wysokość określona została w harmonogramie spłat.

? opłata rejestracyjna – jednorazowa opłata należna finansującemu z tytułu rejestracji przedmiotu leasingu we właściwym organie administracji, jeżeli przedmiot ten podlega rejestracji na mocy przepisów prawa o ruchu drogowym, której wysokość określona została w harmonogramie spłat.

? harmonogram spłat – może stanowić załącznik do umowy leasingu i określa w szczególności rodzaj, wysokość i terminy wnoszenia czynszów leasingowych przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy.

? czynsz inicjalny – nazywany również jako opłata lub wpłata początkowa lub udział własny. Jest traktowany jako początkowa wpłata, jaką wnosi leasingobiorca. Zwyczajowo jest płatny z góry, podczas zawierania umowy leasingu (która określa jego wysokość) lub w momencie oddania przedmiotu leasingu do korzystania.

? czynsz leasingowy – jest to rata leasingowa, płatna zgodnie z harmonogramem spłat na rzecz leasingodawcy za możliwość użytkowania przedmiotu leasingu.

miejsce instalacji – miejsce używania lub parkowania (w przypadku pojazdów) przedmiotu leasingu.

protokół odbioru przedmiotu leasingu – dokument podpisany przez korzystającego, finansującego oraz dostawcę na okoliczność przekazania przedmiotu leasingu korzystającemu.

? kaucja zwrotna – suma pieniężna, przekazana przez korzystającego na rzecz finansującego celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy leasingu.

?  zabezpieczenie – wszelkie prawne formy zabezpieczenia płatności opłat leasingowych i innych należności wynikających z umowy leasingu. Zabezpieczenie może wystąpić w formie weksla in blanco,  poręczenia osoby trzeciej, zastawu na rzeczy, należącej do osoby trzeciej lub też hipoteka ustanowiona na nieruchomości.

? poręczenie – jedna z możliwych form zabezpieczenia umowy leasingu. Umowa poręczenia zobowiązuje poręczyciela do wykonania zobowiązania względem finansującego, jeżeli nie uczyni tego korzystający.

? cena nabycia przedmiotu leasingu – jest to suma następujących składników:ceny nabycia przedmiotu leasingu oraz dodatkowych opłat związanych z zakupem i dostawą przedmiotu leasingu.

? cena wykupu – cena, za którą finansujący przenosi na korzystającego własność przedmiotu leasingu po podstawowym okresie leasingu i na warunkach określonych w umowie leasingu.

 ? Tabela Opłat i Prowizji – dodatkowe opłaty za czynności wykonywane na wniosek korzystającego lub wymagane z uwagi na zmianę statusu prawnego, przekształcenie lub konieczność restrukturyzacji umowy leasingu.

Udostępnij