Mieszkanie bez wkładu własnego

Kupno pierwszego mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od maja 2022 r. kupujący swoje pierwsze M mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

„Mieszkanie bez wkładu własnego” to rządowy program wsparcia w nabyciu nowego mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego

Program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Kto może skorzystać z Programu?

Osoby posiadające zdolność kredytową, które nie mają środków na wymagany przez banki wkład własny, w tym single, osoby wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, małżeństwa, rodziny wielodzietne.

Limity cenowe w Programie?

Aktualne limity znajdziesz na stronie internetowej BGK.

Jakie warunki trzeba spełnić?

  • Singiel:

– brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje);

– w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonał zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej

–  nie korzystał z innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

  • Małżeństwo:

– brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje);

– w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej

– osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

  • Związek nieformalny:

– brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje);

– w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej

– osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie udzielono innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego

– posiadają co najmniej jedno wspólne dziecko

Na jaki cel można przeznaczyć środki z kredytu?

zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;

– budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem i zakupem działki budowlanej pod budowę domu.

Na czym polega spłata rodzinna?

Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Przykład:

Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.

Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu?

Tak, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy mogą ubiegać się również obcokrajowcy jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie. Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego. Natomiast skorzystanie ze spłat rodzinnych możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP oraz nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Parametry gwarancji:

– zakres gwarancji – nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt
– maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł
– okres spłaty kredytu – min. 15 lat
– waluta kredytu – PLN
– zabezpieczenie gwarancji – brak
– prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK. Oznacza to, że zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywa się wraz z podpisaniem umowy kredytu mieszkaniowego.

Korzyści z gwarancji:

– wygoda i oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i spłatą rodzinną realizowane w jednym miejscu tj. w banku kredytującym
– dostęp do kredytu z opcją spłaty rodzinnej zmniejszającej zadłużenie kapitałowe


Wszystkich informacji o możliwości skorzystania z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” udzielą Państwu nasi eksperci.

Zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij