Mieszkanie dla Młodych

[Aktualizacja: program MdM zakończył się w dniu 04.01.2018 roku.]

 

Kupno pierwszego mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje pierwsze „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM).

„Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia w nabyciu nowego mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Ostatni rok programu MdM

Rok 2018 będzie ostatnim rokiem obowiązywania programu MdM, dlatego już teraz warto zasięgnąć pomocy eksperta finansowego w uzyskaniu dofinansowania.

Program MdM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Aktualne roczne limity dofinansowania z budżetu państwa wynoszą:
• 2016 – 730 mln zł – limit wykorzystany
• 2017 – 746 mln zł – limit wykorzystany
• 2018 – 762 mln zł – limit wykorzystany

Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Kto może skorzystać z Programu?

→ małżonkowie,
→ osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione,
→ osoby niepozostające w związku małżeńskim – tzw. „single”,
→ osoba wynajmująca lokal mieszkalny, który będzie finansowany kredytem MdM.

Limity cenowe w Programie?

Wysokości średnich wskaźników przeliczeniowych pomnożone przez:
→ wskaźnik 1,1 dla rynku pierwotnego,
→ wskaźnik 0,9 dla rynku wtórnego.

Jakie warunki trzeba spełnić?

→ nie można posiadać innego mieszkania – także w przeszłości (nie dotyczy osób, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania),
→ wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka),
→ wiek do 35 lat nie dotyczy nabywców, którzy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowują przynajmniej 3 dzieci,
→ zakup lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2 lub
→ zakup lokalu mieszkalnego do 85 m2 lub domu jednorodzinnego do 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci,
→ wysokość kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego,
→ okres kredytowania musi wynosić co najmniej 15 lat.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

→  10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci,
→  15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko,
→  20% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej dwoje dzieci,
→  30% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej troje dzieci.

Jak wygląda częściowa spłata kapitału kredytu?

→ dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko.

Jak wygląda sytuacja ze zwrotem VAT?

→ osoba budująca dom w systemie gospodarczym może uzyskać zwrot VAT, ale nie może skorzystać z dofinansowania wkładu własnego,
→ klient może ubiegać się o zwrot VAT, gdy pozwolenie na budowę wydano po 01.01.2014 r. lub na podstawie zgłoszenia budowy,
→ powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio: 75 m2 (mieszkanie) i 100 m2 (dom) lub 85 m2 (mieszkanie) i 110 m2 (dom) jeżeli osoba wychowuje min. 3 dzieci,
→ ubiegający się o zwrot VAT nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (w przypadku małżeństw kryterium wieku dotyczy młodszego z małżonków),
→ faktury będą z okresu od dnia uzyskania pozwolenia do 30.09.2018 r., a nieruchomość spełnia warunki MdM (limity max. powierzchni, ceny za metr),
→ do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie może być właścicielem domu lub mieszkania,
→ aby ubiegać się o zwrot VAT, należy najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do Urzędu Skarbowego, (z załączonym pozwoleniem na budowę i fakturami dokumentujących poniesione wydatki),
→ lista materiałów budowlanych objętych zwrotem VAT ogłaszana jest w obwieszczeniu ministra budownictwa,
→ prawa do zwrotu wydatków nie przysługuje podatnikom VAT.

Ważne:

→ nowelizacja ustawy przewiduje, że jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego,
→ wniosek o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5% należy złożyć najpóźniej w terminie do 6 miesięcy od urodzenia (przysposobienia) 3 lub kolejnego dziecka,
→ brak możliwości finansowania wykończenia w ramach kredytu z dofinansowaniem,
→ możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu miejsca postojowego/garażu w ramach kredytu z dofinansowaniem jedynie w sytuacji kiedy miejsce postojowe/garaż są przynależne do mieszkania i wpisane w jednej Księdze Wieczystej,
→ brak możliwości skredytowanie prowizji, ubezpieczeń, opłat okołokredytowych etc.


Wszystkich informacji o możliwości skorzystania z programu „Mieszkanie dla młodych” udzielą Państwu nasi eksperci.

Zapraszamy do kontaktu.